Regulamin

Regulamin sklepu internetowego OssoDiCane 

obowiązuje od 01.01.2021 r.

I. UWAGI WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zakres i zasady zawierania umowy sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: www.ossodicane.com prowadzonego przez firmę FORMIKA, Katarzyna Cheba FORMIKA z siedzibą w Krakowie przy ul. Kotlarskiej 18/6, 31-539 Kraków, zwana dalej Firmą. Dane kontaktowe do szybkiego kontaktu ze sklepem : biuro@ossodicane.com, sklep@ossodicane.com

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji (w rozumieniu postanowienia sekcji II pkt. 6 poniżej) zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8, ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 123) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12, ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.287) - dalej: ustawa o prawach konsumenta. Prosimy przed złożeniem zamówienia o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest akceptacja postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Strona - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.ossodicane.com
 2. Sklep Internetowy - serwis sprzedaży online na stronie www.ossodicane.com, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów.
 3. Towary – akcesoria zoologiczne oferowane Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Towary sprzedawane są przez firmę Formika w imieniu własnym.
 4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji w Sklepie Internetowym.
 5. Zamówienie - oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Firmę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Transakcja - umowa sprzedaży, której przedmiotem jest zakup przez Klienta Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez drugą stronę Transakcji (tj. sprzedawcę), Sprzedawcą jest firma Formika.
 1. Koszyk - element Sklepu Internetowego z listą Towarów wybranych przez Klienta celem dokonania zakupu. Towary znajdujące się w Koszyku można z niego usuwać oraz dodawać nowe, w każdym momencie przed zakończeniem składania Zamówienia.
 2. Płatność - świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.

III. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Klient korzystający ze Strony i zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres poczty elektronicznej.
 2. W celu dostosowania treści Strony do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta, Firma korzysta z tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez Sklep Internetowy na komputerze Klienta, które można odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu w Sklepie Internetowym i na Stronie oraz umożliwiają sprawne świadczenie obsługi Zamówień. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 3. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych znajduje się w Polityce bezpieczeństwa.
 4. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci Internet.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 1. Klient może dokonać Transakcji z wykorzystaniem formularza dostępnego na Stronie.
 2. Firma prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 3. Sklep Internetowy umożliwia składanie zamówień drogą elektroniczną przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy przetwarzane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 4. Towary oferowane przez Firmę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych.
 5. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta w Sklepie Internetowym. W celu realizacji Zamówienia koniecznym jest jednakże podanie przez Klienta danych umożliwiających kontakt z Klientem oraz wysyłkę zamówionego Towaru, a także danych umożliwiających właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji.
 6. W sytuacji w której Firma nie może zrealizować Zamówienia z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Firma może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta wiadomością poczty elektronicznej o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji.
 7. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie 7 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (tj. zaksięgowania przelewu pełnej ceny Towaru oraz należności za dostawę).
 8. W przypadku Towarów oznaczonych jako "produkt niedostępny" oraz Towarów na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania i ustalenia indywidualnego terminu.
 9. Do każdej Transakcji wystawiany jest księgowy dowód sprzedaży tj paragon, a na życzenie Klienta zgłoszone przy dokonywaniu zakupu - faktura VAT, która przesłana zostanie Klientowi wraz z Towarem albo jako faktura elektroniczna na jego adres poczty elektronicznej.

VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

 1. Ceny Towarów oferowanych przez Firmę w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku, gdy Klient, który wybrał opcję dostawy przesyłką na wskazany adres lub do wybranego punktu odbioru, odmówi odbioru lub nie podejmie przesyłki z zamówionym Towarem, w wyniku czego przesyłka z Towarem zostanie zwrócona na adres Firmy, a Klient będzie oczekiwał ponownego wysłania towaru, lub zwrotu pieniędzy za złożone zamówienie, będzie zobowiązany będzie pokryć: koszt zwrotu przesyłki do miejsca, z którego została wysłana naliczony przez firmę kurierską dokonującą dostawy i zwrotu, oraz koszt ponownego nadania przesyłki z Towarem na adres Klienta lub do punktu odbioru przesyłek kurierskich, oraz (w przypadku ponownego niepowodzenia w doręczeniu przesyłki z Towarem) koszt zwrotu powtórnej przesyłki do miejsca, z którego została wysłana naliczony przez firmę kurierską dokonującą dostawy i zwrotu. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, Firma uprawniona będzie potrącić z należności wpłaconej przez Klienta tytułem ceny zamówionego Towaru.

VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem tradycyjnym

- za pobraniem

- za pomocą platformy PayPal 

- płatnością onlinę

- kartą płatniczą:

 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VIII. REKLAMACJE

 1. Firma ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Klient ma prawo złożenia reklamacji na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi za wady.Firma jest jest podmiotem odpowiedzialnym z tytułu rękojmi, Klient może złożyć reklamację Firmie , przesyłając zgłoszenie reklamacyjne pocztą elektroniczną na adres sklep@ossodicane.com
 2. Klient może, jednakże nie musi, skorzystać w celu złożenia reklamacji z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności opisać wadę Towaru oraz wskazać swoje żądanie przysługujące Klientowi na podstawie przepisów o rękojmi.
 4. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Firmę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Firma sugeruje Klientowi skorzystanie z prawa zwrotu.
 5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru na adres OssoDiCane ul.Osiedlowa 18, 32-020 Wieliczka
 6. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji w sposób umożliwiający Firmie zapoznanie się z żądaniem Klienta i dokonanie weryfikacji zasadności tego żądania
 7. W przypadku dokonania wymiany Towaru na nowy, wolny od wad, Towar ten zostanie doręczony Klientowi na koszt Firmy.
 8. W przypadku uznania roszczenia o odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny zwrot odpowiednio ceny lub kwoty, o którą cena została obniżona, dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną reklamowany Towar zostanie zwrócony Klientowi zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta przy zgłaszaniu reklamacji
 10. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia na kupującego niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających sprzedawcy:
 • uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem towaru;
 • uszkodzeń mechanicznych towaru;
 • uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem towaru,

IX. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Firma informuje, że na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Transakcji, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając w terminie 14 (słownie: czternastu) dni stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (tj. Transakcji). Oświadczenie to powinno zostać złożone sprzedawcy Dla Transakcji dokonanych począwszy od dnia 01.01.2021 r. uprawnienie do zwrotu Towaru, o którym mowa przysługuje na tych samych zasadach co konsumentowi również osobie fizycznej dokonującej Transakcji bezpośrednio związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, o ile Transakcja ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 (czternastu dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może, ale nie musi, skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta
 3. W celu usprawnienia procedury zwrotu Towaru i przyspieszenia zwrotu na rzecz Klienta równowartości zapłaconej przez Klienta ceny Towaru Klient odstępujący od umowy proszony jest o zwrotne przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza odstąpienia (dostarczonego mu wraz z Towarem) razem ze zwracanym Towarem
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Transakcji rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
 5. W razie odstąpienia od Transakcji, Transakcja jest uważana za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Firma przyjęła Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.
 6. Wszelkie dokonane przez Klienta płatności zostaną zwrócone Klientowi niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Firmę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, po otrzymaniu Towaru z powrotem..
 7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Klient korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej, ma obowiązek zwrócić Firmie towar nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwrot Towaru następuje dowolną drogą ( kurier, paczkomat, poczta ) na koszt Klienta.
 1. Wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta, w związku z czym jeżeli Klient prześle Towar przesyłką za pobraniem, Firma obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.
 2. Towar nie powinien nosić śladów używania, powinien być czysty, z oryginalnie mocowanymi metkami
 3. Z zastrzeżeniem wyjątku określonego w ostatnim zdaniu ust. 1 powyżej prawo odstąpienia od Transakcji, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez przedsiębiorców, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, w ramach i na potrzeby tej działalności ani inne podmioty niebędące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zaleca się, by w przypadku dostawy zamówionego Towaru przez doręczyciela (zarówno w opcji dostawy na adres wskazany przez Klienta jak i w opcji odstawy do wybranego przez Klienta punktu odbioru przesyłek kurierskich) Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował.
 2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
 • uzyskania bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 369]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45, ust. 1, pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów);
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1930]);
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej);
 • od momentu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego odpowiednich przepisów - wniesienia skargi za pośrednictwem platformy ODR (Online Dispute Resolution) służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących umów zawieranych w Internecie między konsumentami a przedsiębiorcami znajdującej się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ (podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 18.06.2013 r. L165/1]).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku.

Życzymy udanych zakupów !


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.